Public

Public Address by Beta Three Việt Nam®

Dòng Public của Beta Three Việt Nam được thiết kế dễ dàng cài đặt trên nhiều loại ứng dụng và cung cấp một phản ứng tần số mịn. Trải qua thời gian nghiên cứu và phát triển của Beta Three Việt Nam các dòng loa public hiện nay hoàn hảo hơn, tần suất âm thanh mịn hơn, dễ sử dụng và phục vụ tất cả các nhu cầu trong ứng dụng thương mại.

Public của Beta Three Việt Nam được thiết kế dễ dàng cài đặt trên nhiều loại ứng dụng và cung cấp một phản ứng tần số mịn để đáp ứng các cho các nhu cầu thương mại.